بازی درمانی

بازی درمانی در درمان بیش فعالی و لجبازی

در اصفهان

بازی چیست؟

انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی ازاین نیاز است .  هرفرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه ی این تفکرو اندیشه  است .
آمادگی جسمی و روحی برای مقابله با مشکلات بخشی از فلسفه ی بازی کودکان است. بنابراین ؛ بازی هرچه گسترده تر؛ پیچیده ترو اجتماعی ترباشد کودک از مصونیت روانی بیشتری برخوردارمی شود . کشف دنیای اطراف بخش دیگری ازفلسفه ی بازی است که کودک حس کنجکاوی خود را از این طریق ارضا می کند . بازی تن وروان کودک را واکسینه می کند و مسؤولیت اجتماعی و اقتصادی را که در آینده باید بدوش کشد به او می آموزد .
رابرت وایت می گوید : ساعات زیادی را که کودکان صرف بازی می کنند نمی توان به هیچ وجه تلف شده تلقی نمود ؛ بازی ممکن است شادی بخش باشد ولی در دوران کودکی یک کار جدی است.

 

بازی درمانی چیست؟

بازی درمانی یکی از روشها در درمان بیش فعالی با تمرکز بر هدفمندی پرتحرکی و افزایش توجه در فعالیتهای حرکتی می باشد. همچنین در کاهش مشکلات رفتاری ، لجبازی و نافرمانی می توان از این روش استفاده نمود.کلینیک پایتخت پارسه در اصفهان  از مراکز تخصصی کودکان با نیازهای خاص، پس ازفعال کردن این بخش تخصصی از سال 1388 در جهت  بهبود بیش فعالی و مشکلات رفتاری در حوزه های زیر مشغول به خدمت رسانی می باشد:

 نقش بازی درمانی در رشد اجتماعی کودک

 • موجب ارتباط کودک با محیط بیرون میشود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد.
 • موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود .
 • همکاری ؛ همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد .
 • بارعایت اصول و مقررات آشنا می شود .
 • همانند سازی با بزرگسالان را می آموزد .
 • با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعایت می کند .
 • رقابت را می آموزد و شکست را بطور واقعی تجربه می کند .
 • قدرت  ابزار وجود پیدا می کند و از ترس ؛ کمرویی و خجالت بیهوده رها می شود .
 • حمایت از افراد ضعیف را می آموزد .

 

نقش بازی درمانی در رشد عاطفی کودک

 • نیاز به برتری جویی را ارضا می کند .
 • موجب ابراز احساسات عواطف ترس ها و تردیدها ؛ مهرو محبت ؛ خشم و کینه و نگرانی ها می شود .
 • تمایل به جنگجویی و ستیزه گری را کم می کند             
 • ((برون نگری)) کودک را افزایش می دهد .

 

نقش بازی درمانی در رشد جسمی کودک

 • موجب رشد هماهنگ دستگاه ها و اعضای مختلف بدن می شود.
 • باعث تقویت حواس کودک می شود .
 • نیرو و انرژی بدن را به بهترین شکل مصرف می کند .
 • کودک به توانمندی های فکری و بدنی خود آگاهی پیدا می کند .

 

نقش بازی درمانی در رشد ذهنی کودک

 • در یاد گیری زبان نقش بسزایی دارد .
 • در رشد هوشی کودک بسیار مؤثر است .
 • با مفاهیم ساخت ؛ فضا و شکل آشنا می شود .
 • رفتارهای هوشمندانه کودک تقویت می شود .
 • موقعیت استفاده از قوه ی تخیل در کودک به وجود می آید .
 • زمینه ی بهتری برای تفکر فراهم می کند