اختلال ریاضی

اختلال یادگیری با عنوان اختلال یادگیری اختصاصی عموما در اوایل دوران رشد تا پیش از سنین مدرسه آغازو با نارسایی هایی درعملکرد فردی ،اجتماعی ،تحصیلی ویاشغلی همراه می شوند. این اختلال نخستین بار در سنین آموزش رسمی ظاهر می گردد وبا مشکلات مداوم و مخرب در یادگیری مهارت های تحصیلی پایه نظیر: خواندن ،نوشتن ویا ریاضیات مشخص می شود. همچنین عملکرد فرد در مهارت های تحصیلی با در نظرگرفتن سن تقویمی وی ، به طور چشمیگیری پایین تر از میزان مورد انتظاراست. مشکلات این دانش آموزان تنها با افت تحصیلی پایان نمی پذیرد، بلکه به سرزنش و تحقیر دانش آموزان ،شکل گیری خودپنداره ضعیف و کاهش عزت نفس آنان نیز می انجامد و سلامت روان آنهارا به مخاطره می اندازدو چه بسا آنها را به سازو کارهای دفاعی ناموفق می کشاند. لازم به ذکر است که اختلال یادگیری مربوط به کم توانی ذهنی ،مشکلات شنوایی و بینایی و یا اختلالات عصبی حرکتی نمی باشند و بر یادگیری افرادی اثر می گذارد که از سطح کارکرد هوش طبیعی برخوردارند و حتی در افرادی که بهره یهوشی بالایی دارند هم دیده شده است.

 

اختلال یادگیری ریاضی: (مفهوم عدد-به خاطر سپردن قواعدریاضی-صحت و روانی محاسبات واستدلال ریاضی)

این اختلال اساسا ناتوانی در انجام عملیاتی است که برحسب توانایی هوش و سطح آموزش کودک از وی انتظار می رود.  این اختلال در برگیرنده ی4 گروه از مشکلات زیر می باشد :

مهارت زبانی (درک اصطلاح های ریاضی و تبدیل مسائل نوشتاری به نمادهای ریاضی )

مهارت های ادر اکی (شناسایی درک نمادها و مرتب سازی مجموعه ی اعداد)

مهارت  های ریاضی (توانایی انجام چهارعمل اصلی )

مهارت های توجه (کپی کردن درست اشکال و مشاهده ی درست نمادهای عملیاتی)